viernes, 26 de enero de 2018

Novetat examen Competències bàsiques

En primer lloc, es compon de tres textos (enfront dels dos de les edicions anteriors), repartits de la manera següent:
  • un text literari extens
  • dos textos no literaris de tipologia diversa i de menor extensió
Aquest canvi de les lectures afecta la distribució de les preguntes:
  • es manté el mateix nombre d’ítems (32) que a les proves de les edicions anteriors
  • els ítems s’agrupen en quatre blocs:
    • a cada un dels tres textos li correspon un bloc de preguntes.
    • hi ha un bloc final amb preguntes globals, que fan referència a dos dels textos o a tots tres.
S’introdueixen preguntes obertes. Es donen instruccions precises per tal de garantir que la seva correcció segueixi criteris objectius.
La redacció, que serveix per avaluar l’expressió escrita, es manté com en les edicions anteriors.
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ofereix dues proves pilot de competència lingüística (una de llengua catalana i una altra de llengua castellana) per difondre aquestes novetats i procurar que l’alumnat conegui el nou model.
TOTA LA INFORMACIÓ LA PODREU TROBAR A:


Figuras retóricas y canciones

EL FIN DEL MUNDO     ME GUSTA LA VIDA   Encuentra las siguientes figuras retóricas mientras encuchas la canción. Después anota : Tema de la ...